Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.brasserieharkema.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Bras H.

Over ons privacybeleid

Bras H geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bras H. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Bras H. wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.brasserieharkema.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bras H verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Bras H. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Bras H
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
E [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Michelle de Waard

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Brasserieharkema.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Brasserieharkema.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Brasserieharkema.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Brasserieharkema.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Brasserieharkema.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brasserieharkema.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Brasserieharkema.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brasserieharkema.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Brasserieharkema.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Brasserieharkema.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Brasserieharkema.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Brasserieharkema.nl. Brasserieharkema.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Brasserieharkema.nl.


CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS


EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

brasserieharkema.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/Activity Type(s) of Data Lawful basis for processing
 To improve user experience
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
 To improve ad performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
 To improve content creation
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
 To improve website performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.


Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

Cookies

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.


Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
INVIBES GROUP
Google Advertising Products
Opti Digital SAS
socoto gmbh & co. kg
Bombora Inc.
Cavai AS & UK
THE NEWCO S.R.L.
TypeA Holdings Ltd
Unruly Group LLC
Ogury Ltd.
On Device Research Limited
Adevinta Spain S.L.U.
JS Web Production
OpenX
Nativo, Inc.
Zeta Global
Timehop, Inc.
Audienzz AG
Unilever Polska sp. z o.o.
Dentsu Aegis Network Italia SpA
NEORY GmbH
Scene Stealer Limited
CentralNic Poland sp. z o.o.
INNITY
AuDigent
MindTake Research GmbH
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Powerspace
Telaria SAS
smartclip Europe GmbH
Viznet
Amobee Inc.
usemax advertisement (Emego GmbH)
Ensighten
1plusX AG
Keymantics
StackAdapt
Liveintent Inc.
Kwanko
Adxperience SAS
Mediavine, Inc.
Adikteev
Verve Group Europe GmbH
AdQuiver Media SL
Hindsight Technology Solutions, Inc.
1Agency
Spotad
Brand Advance Ltd
NetSuccess, s.r.o.
Footballco Media Limited
The Kantar Group Limited
AirGrid LTD
Ad Alliance GmbH
Webgains GmbH
Roku Advertising Services
Widespace AB
GeistM Technologies LTD
EDGE NPD Sp. z o.o.
Little Big Data sp. z o.o.
Onesoon Limited t/a Adalyser
NextRoll, Inc.
emetriq GmbH
Experian Limited
Avantis Video Ltd
ONEcount
digitalAudience
SheMedia, LLC
travel audience GmbH
Adludio Ltd.
VLYBY Digital GmbH
FUNKE Digital GmbH
MADVERTISE MEDIA
Proxi.cloud sp. z.o.o
Blingby LLC
MEDIAMETRIE
GeoProve
Goodeed
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Vibrant Media Limited
Passendo Aps
Audience Network
Deutsche Post AG
PubWise, LLLP
SMARTLINE SYSTEMS
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
MUSO TNT LIMITED
Roq.ad Inc.
Simplifi Holdings Inc
Location Sciences AI Ltd.
ShinyStat S.p.a.
Kiosked Ltd
LeadsRx, Inc.
IVO Media Ltd
Clinch Labs LTD
Platform161 B.V.
AntVoice
TabMo SAS
Alliance Gravity Data Media
Otto (GmbH & Co KG)
Onfocus (Adagio)
Vidazoo Ltd
PML Innovative Media
Adelaide Metrics Inc
Realytics
Dynata LLC
Collective Europe Ltd.
INVIDI technologies AB
TAPTAP Digital SL
Realeyes OU
I.R.V. D.O.O.
Kertil Iberia SL
Yieldlab AG
Maximus Live LLC
Hillside (Sports) GP Limited
Squared SAS
Evolution Technologies Inc.
Videobyte Inc
AA INTERNET-MEDIA Ltd
RTB House S.A.
LiquidM Technology GmbH
Adtelligent Inc.
MyTraffic
Online Advertising Network Sp. z o.o.
diva-e products
Taboola Europe Limited
admetrics GmbH
Neodata Group srl
Media.net Advertising FZ-LLC
Pixalate, Inc.
NoBid, Inc.
Insticator, Inc.
Exit Bee Limited
Adtriba GmbH
Pulse Innovations Limited
Wagawin GmbH
uppr GmbH
Flashtalking, Inc.
A.Mob
AerServ LLC
Effiliation / Effinity
B2B Media Group EMEA
Samsung Ads
Amazon Advertising
Teemo SA
Publicis Media GmbH
DynAdmic
ADWAYS SAS
OnAudience Ltd
One Planet Only
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Underdog Media LLC
EMX Digital LLC
Arcspire Limited
Impact+
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
Active Agent (ADITION technologies AG)
Smadex SL
Hybrid Adtech GmbH
Ziff Davis LLC
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
Publisher First, Inc.
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Sharethrough, Inc
Nielsen Marketing Cloud
AdColony, Inc.
Lucid Holdings, LLC
jsdelivr.com
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
BSmartData GmbH
Eyeota Pte Ltd
Outbrain UK Ltd
Polar Mobile Group Inc.
communicationAds GmbH & Co. KG
MISSENA
SelectMedia International LTD
Adtube AS
Dentsu Denmark A/S
adbility media GmbH
Mobkoi Ltd
Arrivalist Co
ID5 Technology SAS
TreSensa Technologies, Inc.
Rebold Marketing & Communication SLU
Strossle International AB
CIBLECLIC
Adloox SA
Dentsu London Limited
Ströer SSP GmbH (SSP)
Newsroom AI Ltd
retailAds GmbH & Co. KG
AudienceRun corp
Emerse Sverige AB
Rakuten Marketing LLC
Jivox Corporation
zeotap GmbH
AcuityAds Inc.
VECTAURY
Go.pl sp. z o.o.
6Sense Insights, Inc.
Cint AB
Kairion GmbH
EASY Marketing GmbH
SoD ScreenOnDemand GmbH
glomex GmbH
Cluep LLC
PROXISTORE
Dataseat Ltd
BritePool Inc
Kubient Inc.
Channel Pilot Solutions GmbH
Advisible AB
AddApptr GmbH
Reignn Platform Ltd
Beaconspark Ltd
Adtarget Medya A.S.
SmartFrame Technologies
Parrable, Inc.
ADYOULIKE SA
InMobi Pte Ltd
Online Solution
Axonix LTD
PixFuture Media Inc.
Epom Ltd.
Converto AG
Tapjoy, Inc.
Accorp Sp. z o.o.
Samba TV UK Limited
Cedato Technologies Ltd
zillian sa
Bannernow, Inc.
video intelligence AG
audio content & control GmbH
Bandsintown Amplified LLC
Lotame Solutions, inc
Lifesight Pte. Ltd.
Performax.cz, s.r.o.
Oracle Data Cloud - Moat
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
QuantumCast digital GmbH
Bounce Exchange, Inc
Mobile Professionals BV
Sub2 Technologies Ltd
Dailymotion SA
Blue Billywig BV
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Pelmorex Corp.
Sqreem Technologies Private Limited
MiQ
Impact Tech Inc.
SoundCast
Between Exchange
Digiseg ApS
Digital Squad
Hashtag Labs Inc.
ConnectAd Realtime GmbH
BIDSWITCH GmbH
Fusio by S4M
Adnami Aps
Smile Wanted Group
BeOp
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Showheroes SE
SINGLESPOT SAS
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Publica LLC
Bigabid Media ltd
Azerion Holding B.V.
: Tappx
Resolution Media München GmbH
Reveal Mobile Inc
plista GmbH
NEXD
Programatica de publicidad S.L.
Anzu Virtual Reality LTD
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Persona.ly
mainADV Srl
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
adnanny.com SLU
Truvid Inc.
Clipr
Rapid Performance GmbH
ShareThis, Inc
IQM CORPORATION
dataXtrade GmbH
belboon GmbH
cynapsis interactive GmbH
Fifty Technology Limited
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
Triapodi Ltd.
Beachfront Media LLC
Innovid Inc.
Adnuntius AS
EXOCLICK, S.L.
Teads
BEINTOO SPA
Protected Media LTD
YieldLift LLC
Imonomy
Tapad, Inc.
twiago GmbH
Monet Engine Inc
TargetVideo GmbH
TX Group AG
AdTheorent, Inc
Readpeak Oy
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Bring! Labs AG
Caroda s.r.o.
Mars Inc.
Justpremium BV
Ermes
Opinary GmbH
Flexoffers.com, LLC
AdsWizz Inc.
Adverticum cPlc.
Resono B.V.
Semasio GmbH
McCann Discipline LTD
White Ops, Inc.
AUDIOMOB LTD
PRECISO SRL
Quantyoo GmbH & Co. KG
AWIN AG
AdView
Teroa S.A.
Spoods GmbH
Mediascore mbH
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
NeuStar, Inc.
42 Ads GmbH
Fiducia DLT Limited
TMT Digital Inc
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Blue
Mediaforce LTD
Adzymic Pte Ltd
Fido S.r.l
Blis Media Limited
Yieldmo, Inc.
Internet BillBoard a.s.
SunMedia
DEFINE MEDIA GMBH
GP One GmbH
KUPONA GmbH
Kairos Fire
BidMachine Inc.
Discover-Tech ltd
GeoEdge
Maiden Marketing Pte Ltd
Silverbullet Data Services Group
mediarithmics SAS
One Tech Group GmbH
Mediakeys Platform
Livewrapped AB
Bertelsmann Data Service GmbH
Nexx360
respondi AG
INIS sp. zo.o.
Hurra Communications GmbH
ADITION technologies AG
Admedo Technology Ltd
ViewPay
Aniview LTD
Crowdy News Ltd
Dianomi ltd
Inskin Media LTD
INFOnline GmbH
Fandom, Inc.
Confiant Inc.
Adkernel LLC
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Contact Impact GmbH
Aarki, Inc.
Objective Partners BV
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Epsilon
adrule mobile GmbH
Triton Digital Canada Inc.
Connatix Native Exchange Inc.
AudienceProject Aps
Prebid.org
VUUKLE DMCC
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Jaduda GmbH
Smart Traffik
Skaze
Baidu USA
Mediasmart Mobile S.L.
Remixd Media, Inc.
Konodrac S.L.
Sportradar AG
Adpone SL
Ingenious Technologies AG
Notify
DoubleVerify Inc.​
Weborama
Vidoomy Media SL
Commanders Act
netzeffekt GmbH
The Ozone Project Limited
Next Media SRL
BidBerry SRL
lead alliance GmbH
Cazamba Serviços de Internet Ltda
PubMatic, Inc.
Wizaly
Mobfox US LLC
Oracle Data Cloud
Brand Metrics Sweden AB
PaperG, Inc. dba Thunder Industries
Mobsuccess
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Mintegral international limited
Zoomd Ltd.
Luna Media Group LLC
Nano Interactive GmbH
Onnetwork Sp. z o.o.
Telaria, Inc
Ezoic Inc.
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
United Internet Media GmbH
Unruly Group Ltd
Apester Ltd
Market Resource Partners LLC
Adsolutions BV
MARKETPERF CORP
TripleLift, Inc.
remerge GmbH
7Hops.com Inc. (ZergNet)
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Meetrics GmbH
Arkeero
Appier PTE Ltd
Listonic Sp. z o.o.
Adlane LTD
Smartology Limited
Converge-Digital
Gemius SA
Seeding Alliance GmbH
Solocal
Noster Finance S.L.
Tangoo Srl
BYTEDANCE PTE. LTD.
Criteo SA
Bidtellect, Inc
Integral Ad Science, Inc.
3Q nexx GmbH
adQuery
Frameplay Corporation
adality GmbH
Media Square
Blockthrough, Inc.
digidip GmbH
SPEAKOL DMCC
Octaive Ltd.
Venatus Media Limited
Audience Solutions S.A.
numberly
Cuebiq
The Procter & Gamble Company
SNAPUPP TECHNOLOGIES SL
Moloco, Inc.
Index Exchange, Inc.
advanced store GmbH
Optomaton UG
Madington
Hivestack Inc.
VRTCAL Markets Inc
agof studies
Opt Out Advertising B.V.
Sojern, Inc.
Eulerian Technologies
RevX
Kayzen
XChange by SFBX®
THE LINEA 1 MKT SL
Nubo LTD
Solution coupons
ADSTOURS SAS
Revcontent, LLC
Bidstack Limited
Good-Loop Ltd
Brave People Ltd.
Media16 ltd
ADUX
Samba TV Inc.
Exactag GmbH
Seenthis AB
Ströer SSP GmbH (DSP)
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
ADSOCY
Mobility-Ads GmbH
Pressboard Media Inc
Sonic Odeeo ltd
Skimbit Ltd
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Habu
Telecoming S.A.
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Upwave Inc.
Paypersale.ru
Viewdeos 2015 LTD
QUARTER MEDIA GmbH
Xandr, Inc.
33Across
Permodo GmbH
RevJet
AdGear Technologies, Inc.
Click Tech Limited
Quality Media Network GmbH
GumGum, Inc.
Golden Bees
Knorex
ad6media
Hybrid Theory
AdDefend GmbH
Duration Media, LLC.
Spotible
Somplo Ltd
Pubfinity LLC
Zemanta, Inc.
SMARTSTREAM.TV GmbH
DeepIntent, Inc.
Better Banners A/S
ucfunnel Co., Ltd.
Radio Net Media Limited
HyperTV Inc.
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Threedium
Comscore B.V.
LiveRamp, Inc.
adhood.com
InsurAds Technologies SA.
Factor Eleven GmbH
BeeswaxIO Corporation
Consumable, Inc.
Trinity Audio
Stream Eye OOD
Adssets AB
Signal Digital Inc.
Browsi
Axel Springer Teaser Ad GmbH
FeedAd GmbH
OnProspects Ltd
NEURAL.ONE
Adhese
iPROM
Vidstart LTD
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
MediaMath, Inc.
Sizmek by Amazon
DIGITEKA Technologies
Carbon (AI) Limited
UberMedia, Inc.
AAX LLC
iProspect GmbH
ADventori SAS
Mobilewalla, Inc.
TV SQUARED LIMITED
SpotX, Inc
Salesforce.com, Inc.
adMarketplace, Inc.
TIMEONE PERFORMANCE
eBay Inc
Sonobi, Inc
SublimeSkinz - Adledge
Liftoff Mobile, Inc.
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Alphalyr SAS
appTV Ltd.
Targetspot Belgium SPRL
Extreme Reach, Inc
BRICKS
Freshclip GmbH & Co. KG
Smart Adserver
OpenWeb LTD
MGID Inc.
NumberEight Technologies Ltd
SpearAd GmbH
wetter.com GmbH
YOC AG
A Million Ads Ltd
Cookie Market LTD
Pure Local Media GmbH
Addrelevance
Verizon Media EMEA Limited
adsquare GmbH
ADman Interactive SLU
Sift Media, Inc
IPSOS MORI UK LTD
Placense Ltd
Clever Advertising, Lda.
AdMaxim Inc.
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Sovrn Holdings Inc
Sublime
Celtra, Inc.
Clipcentric, Inc.
Cloud Technologies S.A.
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Norstat AS
Amnet GmbH
Rezonence Limited
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Demandbase, Inc.
Impactify
Kameleoon SAS
Jetpack Digital LLC
NETILUM (AFFILAE)
LoopMe Limited
Comcast International France SAS
Visarity Technologies GmbH
Kochava Inc.
Relay42 Netherlands B.V.
BusinessClick
Seznam.cz, a.s.
Crimtan Holdings Limited
Betgenius Ltd
Gamned
Welect GmbH
Mindlytix SAS
Piano Software Inc
Pexi B.V.
DNA-I.COM
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Sparklit Networks Inc
Sirdata Cookieless
Magnite, Inc.
LifeStreet Corporation
IPONWEB GmbH
Jampp LTD
Near Pte Ltd
Justtag Sp. z o.o.
Disqus
VGI CTV, Inc
adbalancer Werbeagentur GmbH
Velocity Made Good LLC
EASYmedia GmbH
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Smartclip Hispania SL
SITU8ED SA
ScaleMonk Inc.
Aptivio Inc
Adobe Advertising Cloud
INFINIA MOBILE S.L.
bam! interactive marketing GmbH
MobileFuse LLC
Terminus Software Inc.
ARKHEUS
UniCredit S.p.A.
WAM Group Ltd, t/a Admix
VIADS ADVERTISING S.L.
Quantcast International Limited
Improve Digital BV
Permutive Technologies, Inc.
Admixer EU GmbH
DistroScale, Inc.
SPORTORITY UK LTD
ETARGET SE
GlobalWebIndex
Pinpoll GmbH
adWMG
Kargo Global Inc.
Allegro.pl
BidTheatre AB
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Ve Global UK Limited
vitrado GmbH
Admo.tv (Clickon)
Unmatched Solutions Limited
Sirdata
Smaato, Inc.
The Trade Desk
PIXIMEDIA SAS
Seedtag Advertising S.L
Snapsort Inc., operating as Sortable
BLIINK SAS
CAKE Software, Inc.
ZAM Network LLC dba Fanbyte
OneTag Limited
Bannerflow AB
Dynamic 1001 GmbH
GroupM UK Limited
Viralize SRL
The MediaGrid Inc.
Adverty AB (publ)
ADRENALEAD
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Adserve.zone / Artworx AS
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
N Technologies Inc.
Ketchup Adv Spa
Questpass Sp. z o.o.
Permutive Limited
The Reach Group GmbH
YouGov
Mars Media Group
Leadoo Marketing Technologies Ltd
AREIA (ADLOOP)
Rich Audience Technologies SL
Bucksense Inc
Fyber
Automattic Ads
Content Ignite
Global Media & Entertainment Limited
Netpoint Media GmbH
Brid Video DOO
AdSpirit GmbH
Jellyfish France
Adform
SYNC
ARMIS SAS
WebAds B.V
Acxiom
Avocet Systems Limited
Axiom Media Connect
RDandX Group DMCC
Captify Technologies Limited
Goldbach Group AG
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
GfK SE
Nielsen LLC
HUAWEI Ads
Dugout Ltd
360e-com Sp. z o.o.
M32 Connect Inc
Marfeel Solutions, SL
BILENDI SA
WhatRocks Inc.
Inspired Mobile Limited
Audiencerate LTD
Triple13 Ltd
Project Agora Ltd
Delta Projects AB
SpringServe, LLC
Digital East GmbH
ADCELL | Firstlead GmbH
Artefact Deutschland GmbH
Glimpse Protocol Limited
Mirando GmbH & Co KG
MNTN
GADSME
Playrcart Limited
Localsensor B.V.
Skoiy
ADARA MEDIA UNLIMITED
The ADEX GmbH
Yieldlove GmbH
Gamoshi Ltd
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Traffective GmbH
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics


Contacting Us


If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:Postbus 709
Zwolle, 8000AS
NL

Summary of Requests


If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of ccpa compliance that this business has received:


https://g.ezoic.net/privacy/brasserieharkema.nl/annualRequestSummary


regarding brasserieharkema.nlEmail:
[email protected]


Email:
[email protected]