Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.brasserieharkema.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Bras H.

Over ons privacybeleid

Bras H geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bras H. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Bras H. wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.brasserieharkema.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bras H verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Bras H. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Bras H
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
E [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Michelle de Waard

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Brasserieharkema.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Brasserieharkema.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Brasserieharkema.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Brasserieharkema.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Brasserieharkema.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brasserieharkema.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Brasserieharkema.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brasserieharkema.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Brasserieharkema.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Brasserieharkema.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Brasserieharkema.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Brasserieharkema.nl. Brasserieharkema.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Brasserieharkema.nl.

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

brasserieharkema.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/ActivityType(s) of DataLawful basis for processing
To improve user experience
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
To improve ad performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
To improve content creation
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
To improve website performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
__utmt_eNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
__utmt_fNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
__utmtNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
GED_PLAYLIST_ACTIVITYPreferencesUsed to track activity related to embeded YoutTube videos
SL_wptGlobTipTmpPreferences
SL_GWPT_Show_Hide_tmpPreferences
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.1440 min
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
__utmbStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmzStatisticsCollects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.
__utmcStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmaStatisticsCollects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
__utmdStatisticsUsed by Google Analytics to track your activity on a website.
_gidStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
_gatStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transferred to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

 


 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
AerServ LLC
Cuebiq
Solocal
audio content & control GmbH
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Pinpoll GmbH
The ADEX GmbH
Powerspace
Konodrac S.L.
WAM Group Ltd, t/a Admix
Factor Eleven GmbH
Traffective GmbH
Mobility-Ads GmbH
MUSO TNT LIMITED
UniCredit S.p.A.
adMarketplace, Inc.
NumberEight Technologies Ltd
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Kochava Inc.
Lotame Solutions, inc
N Technologies Inc.
ARMIS SAS
Global Media & Entertainment Limited
LeadsRx, Inc.
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Pubfinity LLC
Google Advertising Products
Triple13 Ltd
Extreme Reach, Inc
LifeStreet Corporation
mainADV Srl
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
BEINTOO SPA
Anzu Virtual Reality LTD
AdGear Technologies, Inc.
GeoEdge
Advisible AB
Sub2 Technologies Ltd
Newsroom AI Ltd
optimise-it GmbH
AddApptr GmbH
Consumable, Inc.
Cavai AS & UK
Imonomy
eBay Inc
Frameplay Corporation
Blis Media Limited
Dentsu London Limited
Quantyoo GmbH & Co. KG
ONEcount
Rakuten Marketing LLC
Improve Digital
Lifesight Pte. Ltd.
Media Square
Adverticum cPlc.
adQuery
Allegro.pl
Ströer Digital Media GmbH
Permutive Limited
Liftoff Mobile, Inc.
Mediakeys Platform
numberly
KUPONA GmbH
Timehop, Inc.
Adxperience SAS
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
AREIA (ADLOOP)
Luna Media Group LLC
ShinyStat S.p.a.
Noster Finance S.L.
Inskin Media LTD
Marfeel Solutions, SL
Ad Alliance GmbH
EMX Digital LLC
Smartology Limited
Rich Audience Technologies SL
adhood.com
Smart Adserver
M32 Connect Inc
Performax.cz, s.r.o.
iPROM
jsdelivr.com
Admixer EU GmbH
Bandsintown Amplified LLC
UberMedia, Inc.
AAX LLC
Objective Partners BV
Spotible
Alphalyr SAS
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Internet BillBoard a.s.
NETILUM (AFFILAE)
Videobyte Inc
Blue
SoundCast
ADITION technologies GmbH
Piano Software Inc
Pixalate, Inc.
Browsi
Monet Engine Inc
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Crimtan Holdings Limited
emetriq GmbH
Alliance Gravity Data Media
Habu
Justpremium BV
TAPTAP Digital SL
Listonic Sp. z o.o.
VLYBY Digital GmbH
Tapjoy, Inc.
The Procter & Gamble Company
AuDigent
Protected Media LTD
Acxiom
Digital Squad
Roq.ad Inc.
Captify Technologies Limited
QuantumCast digital GmbH
Tangoo Srl
ARKHEUS
Justtag Sp. z o.o.
Silverbullet Data Services Group
ETARGET SE
Yandex
Fyber
SunMedia
TargetVideo GmbH
Resolution Media München GmbH
Sparklit Networks Inc
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Near Pte Ltd
agof studies
Adverty AB (publ)
Fido S.r.l
Golden Bees
Opinary GmbH
bam! interactive marketing GmbH
Mars Media Group
advanced store GmbH
Celtra, Inc.
Targetspot Belgium SPRL
Relay42 Netherlands B.V.
United Internet Media GmbH
diva-e products
VGI CTV, Inc
ADman Interactive SLU
Triton Digital Canada Inc.
HUMAN
Smartclip Hispania SL
SMARTLINE SYSTEMS
TMT Digital Inc
Playhill Limited
Revcontent, LLC
Sportradar AG
Hillside (Sports) GP Limited
Dianomi PLC
socoto gmbh & co. kg
Adrino Mobile Sp. z o.o.
LoopMe Limited
StackAdapt
Kairion GmbH
Nexx360
Glimpse Protocol Limited
AdView
Semasio GmbH
AdDefend GmbH
Automattic Ads
ADRENALEAD
Clipr
Nano Interactive GmbH
Bidstack Limited
Online Solution
Artefact Deutschland GmbH
lead alliance GmbH
Doceree UK Limited
Adloox SA
Permutive Technologies, Inc.
MyTraffic
Audience Network
ID5 Technology Ltd
SpringServe, LLC
BusinessClick
INFOnline GmbH
Clinch Labs LTD
Mediavine, Inc.
ShareThis, Inc
Seeding Alliance GmbH
Project Agora Ltd
Gamesight Inc
Index Exchange, Inc.
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Cookie Market LTD
Maiden Marketing Pte Ltd
Nielsen Marketing Cloud
ScaleMonk Inc.
GfK SE
Adnuntius AS
Truvid Inc.
Converto AG
Footballco Media Limited
Adevinta Spain S.L.U.
Realytics
BYTEDANCE PTE. LTD.
EXOCLICK, S.L.
OnProspects Ltd
Unruly Group Ltd
InMobi Pte Ltd
ADUX
DIGITEKA Technologies
Smile Wanted Group
Notify
Strossle International AB
Impact+
NextRoll, Inc.
Bannerflow AB
Sqreem Technologies Private Limited
GlobalWebIndex
Skaze
QUARTER MEDIA GmbH
Dentsu Denmark A/S
Scene Stealer Limited
The Kantar Group Limited
Arcspire Limited
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Beaconspark Ltd
LinkedIn Ireland Unlimited Company
IQM CORPORATION
AdMaxim Inc.
SheMedia, LLC
DynAdmic
Pulse Innovations Limited
Mars Inc.
Terminus Software Inc.
SmartFrame Technologies
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
MNTN
Ve Global UK Limited
Maximus Live LLC
42 Ads GmbH
Bertelsmann Data Service GmbH
iProspect GmbH
OneFootball GmbH
Platform161 B.V.
Polar Mobile Group Inc.
MiQ
Exactag GmbH
Content Ignite
Digital East GmbH
HyperTV Inc.
Wagawin GmbH
OpenX
The Trade Desk
Axiom Media Connect
Adlane LTD
Cazamba Serviços de Internet Ltda
CIBLECLIC
Adventure Media
remerge GmbH
Go.pl sp. z o.o.
Opt Out Advertising B.V.
Commanders Act
Salesforce.com, Inc.
Market Resource Partners LLC
: Tappx
SelectMedia International LTD
Quantcast International Limited
Adform
Leadoo Marketing Technologies Ltd
vitrado GmbH
Prebid.org
Media.net Advertising FZ-LLC
Bounce Exchange, Inc
Mirando GmbH & Co KG
Smadex SL
Integral Ad Science, Inc.
Adobe Advertising Cloud
GumGum, Inc.
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Appier PTE Ltd
Bannernow, Inc.
cynapsis interactive GmbH
Experian Limited
B2B Media Group EMEA
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
MobileFuse LLC
Epsilon
Better Banners A/S
BRICKS
VIADS ADVERTISING S.L.
SmartyAds Inc.
BCOVERY SAS
AUDIOMOB LTD
Amazon Advertising
Unilever Polska sp. z o.o.
Apester Ltd
travel audience GmbH
Gamoshi Ltd
Crowdy News Ltd
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Comscore B.V.
Sublime
Adikteev
Italiaonline S.p.A.
Gamned
Permodo GmbH
Nativo, Inc.
Proxi.cloud sp. z.o.o
Pelmorex Corp.
Arpeely Ltd.
Sirdata
Teroa S.A.
EDGE NPD Sp. z o.o.
NeuStar, Inc.
Flexoffers.com, LLC
Converge-Digital
Reignn Platform Ltd
NEORY GmbH
digitalAudience
uppr GmbH
ConnectAd Realtime GmbH
CentralNic Poland sp. z o.o.
InsurAds Technologies SA.
Onfocus (Adagio)
Vibrant Media Limited
NEURAL.ONE
Mobkoi Ltd
ADSTOURS SAS
Query Click Limited
Adtube AS
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Eulerian Technologies
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Kwanko
Dentsu Aegis Network Italia SpA
GeoProve
YOC AG
Mobfox US LLC
SpearAd GmbH
Velocity Made Good LLC
Norstat AS
TypeA Holdings Ltd
BidTheatre AB
Sojern, Inc.
Telecoming S.A.
Evorra Ltd
Ezoic Inc.
MGID Inc.
Effiliation / Effinity
I.R.V. D.O.O.
Brave People Ltd.
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Goodeed
BIDSWITCH GmbH
Sift Media, Inc
Beachfront Media LLC
Axel Springer Teaser Ad GmbH
FeedAd GmbH
Opti Digital SAS
Media16 ltd
Roku Advertising Services
Criteo SA
LiquidM Technology GmbH
Bucksense Inc
ADYOULIKE SA
Connatix Native Exchange Inc.
AudienceProject Aps
Duration Media, LLC.
Showheroes SE
Rezonence Limited
Cluep LLC
Next Millennium Media INC
Audience Solutions S.A.
McCann Discipline LTD
Resono B.V.
Botman Networks (P) Ltd
smartclip Europe GmbH
Verve Group Europe GmbH
adWMG
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
adrule mobile GmbH
Jivox Corporation
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
SPEAKOL DMCC
DoubleVerify Inc.​
SpotX, Inc
Underdog Media LLC
Comcast International France SAS
RevX
Inspired Mobile Limited
Viewdeos 2015 LTD
Natexo Spain
Smaato, Inc.
LiveRamp, Inc.
Mobilewalla, Inc.
Publica LLC
YieldLift LLC
Paypersale.ru
Samba TV Inc.
INVIDI technologies AB
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Sonic Odeeo ltd
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Disqus
Zoomd Ltd.
SPORTORITY UK LTD
Confiant Inc.
AdColony, Inc.
Localsensor B.V.
BILENDI SA
GP One GmbH
Radio Net Media Limited
JS Web Production
adsquare GmbH
Meetrics GmbH
Magnite CTV, Inc.
Hybrid Adtech GmbH
Programatica de publicidad S.L.
BSmartData GmbH
Webgains GmbH
PubMatic, Inc.
A.Mob
Jaduda GmbH
zeotap GmbH
Bigabid Media ltd
Triapodi Ltd.
Adnami Aps
Hivestack Inc.
Sovrn Holdings Inc
video intelligence AG
Freshclip GmbH & Co. KG
Deutsche Post AG
Kiosked Ltd
THE LINEA 1 MKT SL
Hurra Communications GmbH
Adsonica
Samba TV UK Limited
Passendo Aps
Moloco, Inc.
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
MediaMath, Inc.
Amobee Inc.
VRTCAL Markets Inc
DistroScale, Inc.
Nubo LTD
DNA-I.COM
Sirdata Cookieless
PIXIMEDIA SAS
Madington
Publicis Media GmbH
Mediasmart Mobile S.L.
Threedium
TV SQUARED LIMITED
ADARA MEDIA UNLIMITED
Yieldmo, Inc.
communicationAds GmbH & Co. KG
Adhese
OnAudience Ltd
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
netzeffekt GmbH
Adpone SL
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Hashtag Labs Inc.
Outbrain UK Ltd
Adssets AB
Pressboard Media Inc
Brand Advance Ltd
VECTAURY
Adelaide Metrics Inc
Bring! Labs AG
Publisher First, Inc.
Spoods GmbH
Caroda s.r.o.
Sharethrough, Inc
Between Exchange
SublimeSkinz - Adledge
adality GmbH
Quality Media Network GmbH
belboon GmbH
glomex GmbH
ShowHeroes SRL
Impact Tech Inc.
Playrcart Limited
Questpass Sp. z o.o.
ADWAYS SAS
onlineumfragen.com GmbH
Weborama
Adtriba GmbH
Spotad
1plusX AG
SMARTSTREAM.TV GmbH
Knorex
Mobile Professionals BV
Blingby LLC
NoBid, Inc.
Jellyfish France
GroupM UK Limited
BeOp
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Addrelevance
Widespace AB
Sonobi, Inc
AudienceRun corp
BeeswaxIO Corporation
PROXISTORE
Mediaforce LTD
Aarki, Inc.
Oracle Data Cloud
Realeyes OU
Adludio Ltd.
Dynamic 1001 GmbH
Admo.tv (Clickon)
Netpoint Media GmbH
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Ogury Ltd.
Hybrid Theory
Amnet GmbH
Fiducia DLT Limited
ADSOCY
Somplo Ltd
Demandbase, Inc.
Kameleoon SAS
6Sense Insights, Inc.
Cint AB
Good-Loop Ltd
Stream Eye OOD
Brand Metrics Sweden AB
Adsolutions BV
admetrics GmbH
The Reach Group GmbH
twiago GmbH
MindTake Research GmbH
adbalancer Werbeagentur GmbH
Octaive Ltd.
Emerse Sverige AB
RTB House S.A.
Vidoomy Media SL
Upwave Inc.
Aniview LTD
retailAds GmbH & Co. KG
Epom Ltd.
Dynata LLC
usemax advertisement (Emego GmbH)
Solution coupons
RDandX Group DMCC
ad6media
Bombora Inc.
TreSensa Technologies, Inc.
ViewPay
MEDIAMETRIE
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Kargo Global Inc.
Mediascore mbH
mediarithmics SAS
Jampp LTD
Ingenious Technologies AG
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
TabMo SAS
AdsWizz Inc.
Ketchup Adv Spa
Adkernel LLC
PubWise, LLLP
Gemius SA
360e-com Sp. z o.o.
IVO Media Ltd
Collective Europe Ltd.
Welect GmbH
Dailymotion SA
SNAPUPP TECHNOLOGIES SL
Oracle Data Cloud - Moat
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Parrable, Inc.
Reveal Mobile Inc
OpenWeb LTD
RevJet
Unmatched Solutions Limited
ArtChaos s.r.o.
DEFINE MEDIA GMBH
WhatRocks Inc.
Blue Billywig BV
digidip GmbH
SoD ScreenOnDemand GmbH
Yieldlab AG
AntVoice
AdTheorent, Inc
Keymantics
Clipcentric, Inc.
MISSENA
EASY Marketing GmbH
Jetpack Digital LLC
Fifty Technology Limited
Bidtellect, Inc
AdQuiver Media SL
Flashtalking, Inc.
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
Liveintent Inc.
MARKETPERF CORP
Click Tech Limited
ADventori SAS
Teads
Mobsuccess
Kubient Inc.
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Audiencevalue Pte Ltd
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Lucid Holdings, LLC
Seznam.cz, a.s.
BLIINK SAS
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Ziff Davis LLC
Eyeota Pte Ltd
Teemo SA
Seedtag Advertising S.L
The MediaGrid Inc.
Yahoo EMEA Limited
AdSpirit GmbH
Evolution Technologies Inc.
Ensighten
Insticator, Inc.
Seenthis AB
NEXD
The Ozone Project Limited
DeepIntent, Inc.
Adserve.zone / Artworx AS
adnanny.com SLU
Magnite, Inc.
Unruly Group LLC
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Blockthrough, Inc.
TIMEONE PERFORMANCE
INIS sp. zo.o.
Tapad, Inc.
Adtelligent Inc.
Signal Digital Inc.
XChange by SFBX®
Axonix LTD
Discover-Tech ltd
BritePool Inc
dataXtrade GmbH
On Device Research Limited
Readpeak Oy
Persona.ly
Little Big Data sp. z o.o.
Avantis Video Ltd
Rapid Performance GmbH
FUNKE Digital GmbH
Rebold Marketing & Communication SLU
Nielsen International SA
Wizaly
Contact Impact GmbH
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
TX Group AG
CAKE Software, Inc.
Baidu USA
Zemanta, Inc.
OneTag Limited
Adtarget Medya A.S.
Ströer SSP GmbH (SSP)
Goldbach Group AG
Ströer SSP GmbH (DSP)
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
AWIN AG
Avocet Systems Limited
33Across
HUAWEI Ads
Channel Pilot Solutions GmbH
Livewrapped AB
1Agency
EASYmedia GmbH
A Million Ads Ltd
SINGLESPOT SAS
Innovid Inc.
YouGov
IPSOS MORI UK LTD
Clever Advertising, Lda.
MADVERTISE MEDIA
plista GmbH
BidMachine Inc.
adbility media GmbH
PRECISO SRL
IPONWEB GmbH
Pexi B.V.
Fandom, Inc.
Skoiy
Magnite, Inc. (Outstream)
Betgenius Ltd
Impactify
Arkeero
BidBerry SRL
Pure Local Media GmbH
3Q nexx GmbH
Onnetwork Sp. z o.o.
Kairos Fire
Neodata Group srl
INNITY
Otto (GmbH & Co KG)
ADCELL | Firstlead GmbH
Vidstart LTD
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Venatus Media Limited
Sizmek by Amazon
VOLPI IMMOBILIER
Next Media SRL
Azerion Holding B.V.
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
appTV Ltd.
Kertil Iberia SL
TripleLift, Inc.
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Yieldlove GmbH
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
SITU8ED SA
Adzymic Pte Ltd
Audiencerate LTD
VUUKLE DMCC
Xandr, Inc.
NetSuccess, s.r.o.
Zeta Global
Carbon (AI) Limited
GeistM Technologies LTD
THE NEWCO S.R.L.
Hindsight Technology Solutions, Inc.
wetter.com GmbH
Skimbit Ltd
Mindlytix SAS
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
INVIBES GROUP
INFINIA MOBILE S.L.
AirGrid LTD
Samsung Ads
Simplifi Holdings Inc
Snapsort Inc., operating as Sortable
Placense Ltd
One Planet Only
Vidazoo Ltd
Fusio by S4M
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Smart Traffik
Onesoon Limited t/a Adalyser
Viznet
Accorp Sp. z o.o.
Optomaton UG
Visarity Technologies GmbH
ucfunnel Co., Ltd.
Dataseat Ltd
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
Arrivalist Co
Delta Projects AB
Location Sciences AI Ltd.
WebAds B.V
zillian sa
Ermes
Aptivio Inc
giosg.com Oy
Exit Bee Limited
AcuityAds Inc.
Kayzen
Audienzz AG
Brid Video DOO
PML Innovative Media
Taboola Europe Limited
Cloud Technologies S.A.
Digiseg ApS
One Tech Group GmbH
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


Postbus 709
Zwolle, 8000AS
NL

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/brasserieharkema.nl/annualRequestSummary regarding brasserieharkema.nlEmail:
[email protected]