Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.brasserieharkema.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Bras H.

Over ons privacybeleid

Bras H geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bras H. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Bras H. wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.brasserieharkema.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bras H verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Bras H. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Bras H
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
E [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Michelle de Waard

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Brasserieharkema.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Brasserieharkema.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Brasserieharkema.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Brasserieharkema.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Brasserieharkema.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brasserieharkema.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Brasserieharkema.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brasserieharkema.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Brasserieharkema.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Brasserieharkema.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Brasserieharkema.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Brasserieharkema.nl. Brasserieharkema.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Brasserieharkema.nl.

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

brasserieharkema.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/ActivityType(s) of DataLawful basis for processing
To improve user experience
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
To improve ad performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
To improve content creation
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
To improve website performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
ezovuuid_#NecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify a visit by you to this website. Used for analytics and personalization of your experience.30 min
ezovuuidtime_#NecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to record the time of your visit to this website so different visits can be differentiated from each other.2880 min
active_template::#NecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store which template you are viewing on this website.2880 min
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
wp-postpass_#NecessaryUsed by Wordpress sites for security / login purposes
wp-settings-time-#NecessaryStores the id of the wordpress user that is logged in.
wp-settings-#NecessaryStores the settings of the wordpress user that is logged in.
wordpress_sec_#NecessaryUsed by Wordpress sites for security purposes.
wordpress_logged_in_#NecessaryUsed by Wordpress sites to identify the user.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
__utmt_eNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
__utmt_fNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
GED_PLAYLIST_ACTIVITYPreferencesUsed to track activity related to embeded YoutTube videos
SL_wptGlobTipTmpPreferences
SL_GWPT_Show_Hide_tmpPreferences
ezopvc_#StatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the number of pages that you have viewed on this site in this session.30 min
ezoadgid_#StatisticsRecords an id that to your age and gender category. For example, id 923 might be for males between 20 and 30 years old.30 min
ezoab_#StatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to split test different features and functionality.120 min
ezoref_#StatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the referring domain (the website you were at before you can to this website).120 min
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezutm_#StatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the list of utm parameters that they have access to.30 min
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezoawesome_#Statistics Used by the analytics and personalization company, Ezoic, for fraud and invalid activity detection.
ezux_tos_#StatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to record the amount of time you have spent on this website.
ezux_lpl_#Statistics Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to record the time that you loaded the last page on this website.
ezuz_ifep_#StatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to record whether you have engaged with the content on this site. Used for analytics purposes to improve user experience.
ezux_et_#StatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to record the amount of time that you engaged with content on this website. Used for analytics purposes to improve user experience.
ezovid_#StatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify a visit by you to this website. Used for analytics and personalization of your experience.
ezouid_#StatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you as a visitor on this website. Used for analytics and personalization of your experience.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezostid_#StatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to test different features and functionality and to record which features and functionality are available to you so you receive a consistent experience.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.1440 min
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
__utmbStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmzStatisticsCollects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.
__utmcStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmaStatisticsCollects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
__utmdStatisticsUsed by Google Analytics to track your activity on a website.
_gidStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
_gat_gtag_UA_#StatisticsUsed by Google Analytics for user tracking.
_gatStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transferred to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

 


 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Triapodi Ltd.
HyperTV Inc.
Maiden Marketing Pte Ltd
NetSuccess, s.r.o.
ad6media
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
NoBid, Inc.
BYTEDANCE PTE. LTD.
MiQ
Near Pte Ltd
Traffective GmbH
SpearAd GmbH
Rapid Performance GmbH
Unruly Group LLC
42 Ads GmbH
ADventori SAS
Dentsu London Limited
SpringServe, LLC
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Opti Digital SAS
LiveRamp, Inc.
Publicis Media GmbH
Optomaton UG
Notify
Duration Media, LLC.
BidMachine Inc.
THE NEWCO S.R.L.
Oracle Data Cloud - Moat
PubMatic, Inc.
Ogury Ltd.
Hindsight Technology Solutions, Inc.
belboon GmbH
Adnuntius AS
Alphalyr SAS
Timehop, Inc.
adMarketplace, Inc.
Unilever Polska sp. z o.o.
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
JS Web Production
CIBLECLIC
ConnectAd Realtime GmbH
Dynamic 1001 GmbH
Sparklit Networks Inc
Pinpoll GmbH
VLYBY Digital GmbH
adsquare GmbH
Verve Group Europe GmbH
Smadex SL
Adverty AB (publ)
Pelmorex Corp.
Delta Projects AB
Bannerflow AB
Cloud Technologies S.A.
Zeta Global
Lucid Holdings, LLC
Adhese
Cookie Market LTD
Mobkoi Ltd
GumGum, Inc.
Viralize SRL
MUSO TNT LIMITED
Deutsche Post AG
GeoProve
Zoomd Ltd.
AAX LLC
ShinyStat S.p.a.
ADWAYS SAS
lead alliance GmbH
Remixd Media, Inc.
Addrelevance
Solution coupons
Smaato, Inc.
NeuStar, Inc.
Blue Billywig BV
Snapupp Technologies SL
VGI CTV, Inc
ADSTOURS SAS
Nano Interactive GmbH
Collective Europe Ltd.
AudienceProject Aps
Neodata Group srl
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Sovrn Holdings Inc
Telaria SAS
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
McCann Discipline LTD
Sojern, Inc.
BEINTOO SPA
Appier PTE Ltd
Trinity Audio
Yieldlab AG
Rich Audience Technologies SL
VUUKLE DMCC
Adtarget Medya A.S.
respondi AG
SMARTLINE SYSTEMS
Clipr
7Hops.com Inc. (ZergNet)
OpenWeb LTD
Aniview LTD
Disqus
Truvid Inc.
AWIN AG
adWMG
NETILUM (AFFILAE)
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Audience Trading Platform Ltd.
Solocal
Dailymotion SA
AirGrid LTD
Mediascore mbH
Blis Media Limited
Mediasmart Mobile S.L.
AUDIOMOB LTD
Google Advertising Products
Kubient Inc.
Prebid.org
The Rubicon Project, Inc.
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Eyeota Pte Ltd
dataXtrade GmbH
ADARA MEDIA UNLIMITED
MediaMath, Inc.
Opt Out Advertising B.V.
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
YOC AG
BIDSWITCH GmbH
Fido S.r.l
INIS sp. zo.o.
Ströer SSP GmbH (SSP)
Location Sciences AI Ltd.
Beachfront Media LLC
Vidazoo Ltd
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Dugout Ltd
A.Mob
Bigabid Media ltd
Bring! Labs AG
YieldLift LLC
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Maximus Live LLC
ScaleMonk Inc.
SublimeSkinz - Adledge
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
TreSensa Technologies, Inc.
Revcontent, LLC
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Affle International
Smile Wanted Group
Somplo Ltd
Adelaide Metrics Inc
The Trade Desk
Adssets AB
Audience Network
AdMaxim Inc.
LoopMe Limited
Mediakeys Platform
AdDefend GmbH
WhatRocks Inc.
Mediaforce LTD
Lifesight Pte. Ltd.
Inspired Mobile Limited
Active Agent (ADITION technologies AG)
Gamned
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Glimpse Protocol Limited
Axonix LTD
6Sense Insights, Inc.
numberly
SunMedia
360e-com Sp. z o.o.
FeedAd GmbH
Objective Partners BV
Konodrac S.L.
BeeswaxIO Corporation
video intelligence AG
plista GmbH
Market Resource Partners LLC
Taboola Europe Limited
NextRoll, Inc.
INVIDI technologies AB
AdColony, Inc.
Good-Loop Ltd
Paypersale.ru
Fyber
InMobi Pte Ltd
MEDIAMETRIE
TV SQUARED LIMITED
OneTag Limited
Hybrid Theory
Monet Engine Inc
Sirdata Cookieless
MADVERTISE MEDIA
StackAdapt
INFOnline GmbH
SelectMedia International LTD
Vidoomy Media SL
DIGITEKA Technologies
Hillside (Sports) GP Limited
Evolution Technologies Inc.
SYNC
Golden Bees
Artefact Deutschland GmbH
Click Tech Limited
Adform
Knorex
TAPTAP Digital SL
retailAds GmbH & Co. KG
Impact+
BidTheatre AB
Bucksense Inc
Goldbach Group AG
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Skimbit Ltd
EASYmedia GmbH
netzeffekt GmbH
Audienzz AG
Nielsen LLC
eBay Inc
Octaive Ltd.
digitalAudience
Demandbase, Inc.
Brand Metrics Sweden AB
Next Media SRL
adbility media GmbH
Acxiom
IPSOS MORI UK LTD
digidip GmbH
AdTheorent, Inc
twiago GmbH
GfK SE
Channel Pilot Solutions GmbH
WAM Group Ltd, t/a Admix
EXOCLICK, S.L.
Onesoon Limited t/a Adalyser
Bidstack Limited
GP One GmbH
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Adnami Aps
Seznam.cz, a.s.
TargetVideo GmbH
Strossle International AB
Yieldmo, Inc.
MGID Inc.
Bertelsmann Data Service GmbH
Converge-Digital
Seenthis AB
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Shopalyst Inc
VRTCAL Markets Inc
Cint AB
Roq.ad Inc.
IPONWEB GmbH
Clever Advertising, Lda.
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Permutive Technologies, Inc.
Semasio GmbH
Tapjoy, Inc.
adrule mobile GmbH
Marfeel Solutions, SL
Ve Global UK Limited
BLIINK SAS
Habu
Teads
Seedtag Advertising S.L
DistroScale, Inc.
Aarki, Inc.
SPEAKOL DMCC
Smart Traffik
Dentsu Aegis Network Italia SpA
emetriq GmbH
Pixalate, Inc.
audio content & control GmbH
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
TripleLift, Inc.
Tapad, Inc.
NOW GmbH
Media16 ltd
Accorp Sp. z o.o.
DAZN Media Services Limited
Experian Limited
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Blockthrough, Inc.
PRECISO SRL
Pexi B.V.
Audience Solutions S.A.
Fusio by S4M
Mobilewalla, Inc.
Pubfinity LLC
Adtriba GmbH
LeadsRx, Inc.
glomex GmbH
Wizaly
B2B Media Group EMEA
PixFuture Media Inc.
jsdelivr.com
ADYOULIKE SA
InsurAds Technologies SA.
SPORTORITY UK LTD
Confiant Inc.
Publica LLC
GRAPHINIUM
Adzymic Pte Ltd
PubWise, LLLP
Outbrain UK Ltd
Pure Local Media GmbH
Telecoming S.A.
Flexoffers.com, LLC
Adsolutions BV
Factor Eleven GmbH
iPROM
LifeStreet Corporation
ID5 Technology SAS
OnAudience Ltd
GADSME
1Agency
socoto gmbh & co. kg
Kargo Global Inc.
Playrcart Limited
smartclip Europe GmbH
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Aptivio Inc
Smartclip Hispania SL
United Internet Media GmbH
DoubleVerify Inc.​
A Million Ads Ltd
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Gamoshi Ltd
agof studies
Rakuten Marketing LLC
Underdog Media LLC
Kochava Inc.
Programatica de publicidad S.L.
GeistM Technologies LTD
Amnet GmbH
UberMedia, Inc.
Salesforce.com, Inc.
Quantyoo GmbH & Co. KG
Parrable, Inc.
Unruly Group Ltd
adnanny.com SLU
Flashtalking, Inc.
AcuityAds Inc.
ucfunnel Co., Ltd.
Between Exchange
Audiencerate LTD
wetter.com GmbH
Jellyfish France
Showheroes SE
Sub2 Technologies Ltd
Threedium
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
The ADEX GmbH
AuDigent
Bannernow, Inc.
Advisible AB
VECTAURY
The Ozone Project Limited
Internet BillBoard a.s.
INFINIA MOBILE S.L.
Mediavine, Inc.
AudienceRun corp
1plusX AG
Keymantics
BILENDI SA
: Tappx
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Mintegral international limited
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Unmatched Solutions Limited
Smart Adserver
Betgenius Ltd
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Anzu Virtual Reality LTD
IP Deutschland GmbH
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
SMARTSTREAM.TV GmbH
Samba TV UK Limited
Spotad
Teroa S.A.
Rezonence Limited
ViewPay
Impactify
LEESTEN INC
Imonomy
Adikteev
GroupM UK Limited
Ensighten
HUAWEI Ads
Viewdeos 2015 LTD
Criteo SA
Teemo SA
adhood.com
Neustar on behalf of The Procter & Gamble Company
Kwanko
Mars Media Group
Nubo LTD
Webgains GmbH
Captify Technologies Limited
Reveal Mobile Inc
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Avantis Video Ltd
Beaconspark Ltd
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
Fiducia DLT Limited
Marfeel Solutions, SL (Compass)
ShareThis, Inc
Reignn Platform Ltd
Adloox SA
Admedo Technology Ltd
usemax advertisement (Emego GmbH)
Gemius SA
Online Solution
Fandom, Inc.
Index Exchange, Inc.
Sizmek by Amazon
ADRENALEAD
LiquidM Technology GmbH
ARMIS SAS
Mirando GmbH & Co KG
Permodo GmbH
Mobsuccess
Adtube AS
uppr GmbH
Spotible
Mindlytix SAS
Next Media
adality GmbH
iProspect GmbH
Sift Media, Inc
Adobe Advertising Cloud
Alliance Gravity Data Media
Clinch Labs LTD
Terminus Software Inc.
FUNKE DIGITAL GmbH
advanced store GmbH
Ziff Davis LLC
Axel Springer Teaser Ad GmbH
diva-e products
Converto AG
Rebold Marketing & Communication SLU
Free Stream Media Corp. dba Samba TV
Better Banners A/S
RevJet
Powerspace
Vibrant Media Limited
CentralNic Poland sp. z o.o.
Radio Net Media Limited
Performax.cz, s.r.o.
EDGE NPD Sp. z o.o.
GeoEdge
SmartFrame Technologies
Frameplay Corporation
Scene Stealer Limited
Hybrid Adtech GmbH
Azerion Holding B.V.
Resolution Media München GmbH
BritePool Inc
Silverbullet Data Services Group
ADSOCY
The Reach Group GmbH
GlobalWebIndex
Mobfox US LLC
KUPONA GmbH
YouGov
Hashtag Labs Inc.
Welect GmbH
Ströer SSP GmbH (DSP)
One Tech Group GmbH
Go.pl sp. z o.o.
Global Media & Entertainment Limited
MobileFuse LLC
AREIA (ADLOOP)
ADITION technologies AG
Celtra, Inc.
Newsroom AI Ltd
Onfocus (Adagio)
Norstat AS
Dianomi ltd
Insticator, Inc.
Crimtan Holdings Limited
N Technologies Inc.
Integral Ad Science, Inc.
Content Ignite
Triple13 Ltd
Digital Squad
Justpremium BV
Moloco, Inc.
Adkernel LLC
SoundCast
Arcspire Limited
Automattic Ads
Blue
Relay42 Netherlands B.V.
MyTraffic
bam! interactive marketing GmbH
Platform161 B.V.
Comcast International France SAS
Kameleoon SAS
ARKHEUS
Realeyes OU
Discover-Tech ltd
TX Group AG
I.R.V. D.O.O.
ETARGET SE
Luna Media Group LLC
Widespace AB
Kayzen
Admixer EU GmbH
Wagawin GmbH
Samsung Ads
Ermes
On Device Research Limited
Sharethrough, Inc
remerge GmbH
Eulerian Technologies
cynapsis interactive GmbH
Quantcast International Limited
Avocet Systems Limited
PROXISTORE
Lotame Solutions, inc
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Livewrapped AB
IQM CORPORATION
Emerse Sverige AB
ADman Interactive SLU
Bandsintown Amplified LLC
adbalancer Werbeagentur GmbH
Caroda s.r.o.
Pulse Innovations Limited
Exactag GmbH
Inskin Media LTD
Reach Media GmbH
Digital East GmbH
IVO Media Ltd
Extreme Reach, Inc
Smartology Limited
Onnetwork Sp. z o.o.
Jaduda GmbH
ADUX
Seeding Alliance GmbH
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Madington
Consumable, Inc.
Simplifi Holdings Inc
Bounce Exchange, Inc
Netpoint Media GmbH
Upwave Inc.
ADCELL | Firstlead GmbH
White Ops, Inc.
Miaozhen Information Technology Co. Ltd
appTV Ltd.
admetrics GmbH
PIXIMEDIA SAS
LinkedIn Ireland Unlimited Company
INNITY
One Planet Only
Epom Ltd.
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Kairion GmbH
Noster Finance S.L.
Liftoff Mobile, Inc.
INVIBES GROUP
AdsWizz Inc.
Blingby LLC
BSmartData GmbH
NEXD
MindTake Research GmbH
communicationAds GmbH & Co. KG
NEURAL.ONE
Zemanta, Inc.
Arkeero
Kiosked Ltd
vitrado GmbH
Mobility-Ads GmbH
Weborama
Adevinta Spain S.L.U.
Commanders Act
Happydemics
Snapsort Inc., operating as Sortable
Readpeak Oy
Contact Impact GmbH
Bidtellect, Inc
Opinary GmbH
AdGear Technologies, Inc.
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Meetrics GmbH
Clipcentric, Inc.
Browsi
Kairos Fire
Adpone SL
Ingenious Technologies AG
Arrivalist Co
RTB House S.A.
Connatix Native Exchange Inc.
Sportradar AG
MARKETPERF CORP
Jetpack Digital LLC
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Innovid Inc.
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Dataseat Ltd
Listonic Sp. z o.o.
Tangoo Srl
Ketchup Adv Spa
Nativo, Inc.
Jampp LTD
AddApptr GmbH
Effiliation / Effinity
Adtelligent Inc.
Haensel AMS GmbH
Adxperience SAS
Adverticum cPlc.
Triton Digital Canada Inc.
zeotap GmbH
TIMEONE PERFORMANCE
QUARTER MEDIA GmbH
ZEDO Inc.
33Across
Telaria, Inc
Cuebiq
BusinessClick
The MediaGrid Inc.
NumberEight Technologies Ltd
adQuery
Improve Digital BV
Cxense ASA
Videobyte Inc
Liveintent Inc.
Ezoic Inc.
SINGLESPOT SAS
Carbon (AI) Limited
NEORY GmbH
SpotX, Inc.
Permutive Limited
Nielsen Marketing Cloud
Quality Media Network GmbH
Roku Advertising Services
AntVoice
Publisher First, Inc.
Stream Eye OOD
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Persona.ly
Jivox Corporation
WebAds B.V
Yieldlove GmbH
mediarithmics SAS
travel audience GmbH
DEFINE MEDIA GMBH
Targetspot Belgium SPRL
Protected Media LTD
Fifty Technology Limited
AdQuiver Media SL
QuantumCast digital GmbH
Xandr, Inc.
Passendo Aps
Spoods GmbH
Cluep LLC
Media.net Advertising FZ-LLC
Visarity Technologies GmbH
The Kantar Group Limited
Oracle Data Cloud
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Localsensor B.V.
BeOp
Media Square
Epsilon
Sonobi, Inc
Brid Video DOO
SoD ScreenOnDemand GmbH
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
PaperG, Inc. dba Thunder Industries
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Sirdata
Comscore B.V.
Impact Tech Inc.
Otto (GmbH & Co KG)
MISSENA
Placense Ltd
Venatus Media Limited
Dynata LLC
EMX Digital LLC
Hivestack Inc.
Cedato Technologies Ltd
Ad Alliance GmbH
3Q nexx GmbH
OpenX
Bombora Inc.
Cavai AS & UK
Crowdy News Ltd
Admo.tv (Clickon)
SheMedia, LLC
Signal Digital Inc.
Proxi.cloud sp. z.o.o
Digiseg ApS
CAKE Software, Inc.
PML Innovative Media
Nexx360
Polar Mobile Group Inc.
TabMo SAS
Velocity Made Good LLC
Amazon Advertising
Axiom Media Connect
AdSpirit GmbH
Apester Ltd
M32 Connect Inc
DeepIntent, Inc.
BidBerry SRL
XChange by SFBX®
EASY Marketing GmbH
Verizon Media EMEA Limited
Skaze
Mobile Professionals BV
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
DNA-I.COM
Goodeed
Amobee Inc.
Adludio Ltd.
Brave People Ltd.
Vidstart LTD
Squared SAS
Sublime
SITU8ED SA
DynAdmic
Adserve.zone / Artworx AS
Justtag Sp. z o.o.
Steel House, Inc.
AerServ LLC
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


Postbus 709
Zwolle, 8000AS
NL

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/brasserieharkema.nl/annualRequestSummary regarding brasserieharkema.nlEmail:
[email protected]