Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.brasserieharkema.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Bras H.

Over ons privacybeleid

Bras H geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bras H. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Bras H. wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.brasserieharkema.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bras H verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Bras H. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bras H. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Bras H
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
E [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Michelle de Waard

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Brasserieharkema.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Brasserieharkema.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Brasserieharkema.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Brasserieharkema.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Brasserieharkema.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brasserieharkema.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Brasserieharkema.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brasserieharkema.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Brasserieharkema.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Brasserieharkema.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Brasserieharkema.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Brasserieharkema.nl. Brasserieharkema.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Brasserieharkema.nl.

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

brasserieharkema.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

PERSONAL INFORMATION

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
__utmt_eNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
__utmt_fNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
__utmtNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
GED_PLAYLIST_ACTIVITYPreferencesUsed to track activity related to embeded YoutTube videos
SL_wptGlobTipTmpPreferences
SL_GWPT_Show_Hide_tmpPreferences
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.1440 min
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
__utmbStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmzStatisticsCollects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.
__utmcStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmaStatisticsCollects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
__utmdStatisticsUsed by Google Analytics to track your activity on a website.
_gidStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
_gatStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

 

 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Salestring ApS
Sub2 Technologies Ltd
audio content & control GmbH
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Next Media SRL
Gamoshi Ltd
YieldLift LLC
Proxi.cloud sp. z o.o.
Click Tech Limited
Zemanta Inc.
Brandcom.inc AS
BCOVERY SAS
Mediakeys Platform
BEINTOO SPA
Hivestack Inc.
VRTCAL Markets Inc
Media Square
Adform A/S
AcuityAds Inc.
Alliance Gravity Data Media
Passendo Aps
IQM CORPORATION
Rich Audience Technologies SL
Hybrid Theory Global Ltd
ShowHeroes SRL
AdDefend GmbH
Otto (GmbH & Co KG)
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Realytics
Magnite, Inc. (Outstream)
Good-Loop Ltd
PubWise, LLLP
SPEAKOL DMCC
BRICKS
Unruly Group LLC
Sizmek by Amazon
Blis Global Limited
Exactag GmbH
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
cynapsis interactive GmbH
Adventure Media
C WIRE AG
Mobilewalla, Inc.
: Tappx
Ad Alliance GmbH
Aarki, Inc.
Relevant Digital Oy
Near Intelligence
Demandbase, Inc.
Pulse Innovations Limited
Yieldmo, Inc.
adrule mobile GmbH
Skaze
Adverticum cPlc.
Ezoic Inc.
BusinessClick
Kubient Inc.
Parrable, Inc.
Arrivalist Co.
INFOnline GmbH
MobileFuse LLC
Powerspace
DynAdmic
Innovid LLC
Impactify SARL
Onfocus (Adagio)
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Piano Software Inc.
Bidstack Limited
Maximus Live LLC
Justtag Sp. z o.o.
Active Agent (Virtual Minds GmbH)
Emodo, Inc.
Wunderkind Corporation
Clipcentric, Inc.
adnanny.com SLU
I.R.V. D.O.O.
Vyde Ltd.
AWIN AG
Dynata LLC
Wizaly
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV
NEORY GmbH
DEFINE MEDIA GMBH
BeOp
Quantcast
Dentsu Italia SpA
Publisher First, Inc.
socoto gmbh & co. kg
KÖNIGSTEINER digital GmbH
Adverty AB (publ)
AdInMo LTD
The Ozone Project Limited
SmartyAds Inc.
Kairos Fire
Dataseat Ltd
Euvic 360e-com Sp. z o.o.
AdColony, Inc.
Kayzen
Yieldlove GmbH
Little Big Data sp. z o.o.
UniCredit S.p.A.
Botman Networks (P) Ltd
Bannerflow AB
AirGrid LTD
Skoiy
Vidcrunch LLC
NumberEight Technologies Ltd
eBay Inc
optimise-it GmbH
Boldwin LTD
N.Rich Technologies Inc.
TripleLift, Inc.
Acxiom
3Q nexx GmbH
Viewdeos 2015 LTD
Resono B.V.
Triton Digital Canada Inc.
Factor Eleven GmbH
Eskimi
Brid Video DOO
giosg.com Oy
Flashtalking, Inc.
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
GP One GmbH
SelectMedia International LTD
Fiducia DLT Limited
Performax.cz, s.r.o.
Netpoint Media GmbH
WebMedia
emetriq GmbH
Blue Billywig Group BV
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
PROXISTORE
MindTake Research GmbH
Dable Inc.
Blue Media Services LTDA
Cint AB
MUSO TNT LIMITED
Always-Computing SAS
THE NEWCO S.R.L.
Brandhouse/Subsero A/S
Stream Eye OOD
ID Ward Ltd
Confiant Inc.
LoopMe Limited
SpringServe, LLC
Pinpoll GmbH
PIXIMEDIA
Adserve.zone / Artworx AS
Mobsuccess
Playrcart Limited
Pressboard Media Inc
Dynamic 1001 GmbH
CAKE Software, Inc.
Clipr
digitalAudience B.V.
NEXD
Smile Wanted Group
Objective Partners BV
BILENDI SA
Liftoff Mobile, Inc.
Alphonso Inc
BeeswaxIO Corporation
Smartology Limited
Opinary GmbH
MARKETPERF CORP
Infolinks Media, LLC
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Duration Media, LLC.
ARKHEUS
Crimtan Holdings Limited
Adjust Digital A/S
Nubo LTD
IPSOS MORI UK LTD
Onesoon Limited t/a Adalyser
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Audience Solutions S.A.
Commanders Act
Mediasmart Mobile S.L.
152 Media LLC
YOC AG
RevX
Tangoo S.R.L.
33Across
SpotX, Inc
Jampp LTD
Nielsen International SA
Bounce Commerce GmbH
ADARA MEDIA UNLIMITED
ETARGET SE
Bigabid Media ltd
Footballco Media Limited
ViewPay
Sirdata Cookieless
Oracle Advertising
Adlane LTD
Novatiq limited
Verve Group Europe GmbH
ADRENALEAD
Connatix Native Exchange Inc.
AdTheorent, Inc
Madington
Teavaro
Sharethrough, Inc
Oracle Data Cloud - Moat
TV SQUARED LIMITED d/b/a InnovidXP
Sublime
Hybrid Adtech GmbH
Axiom Media Connect
Sonobi, Inc
Moloco, Inc.
DistroScale, Inc.
Cluep LLC
Arkeero
Brand Advance Ltd
Telefonica Audiovisual Digital S.L
Ein Rad AB
Sojern, Inc.
Seenthis AB
GADSME
Admixer EU GmbH
Smartclip Hispania S.L.
Permutive Limited
Score Media Group GmbH & Co. KG
Octave IP Limited
Polar Mobile Group Inc.
Celtra, Inc.
Upwave Inc.
IPONWEB GmbH
Marfeel Solutions, SL (Compass)
MNTN
QuantumCast digital GmbH
OneTag Limited
DNA-I.COM
Telefonica Moviles España S.A.U
Neodata Group srl
OneFootball GmbH
Gamned
Kertil Iberia SL
BYTEDANCE PTE. LTD.
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Evorra Ltd
Magnite, Inc.
On Device Research Limited
Sportradar AG
NoBid, Inc.
Impact+
Unicredit BankAustria AG
Amobee Inc.
Ask Locala
remerge GmbH
Location Sciences AI Ltd.
Google Advertising Products
Sovrn Holdings Inc
Weborama
Duplo Media AS
netzeffekt GmbH
PulsePoint, Inc.
PML Innovative Media
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Revcontent, LLC
INVIDI technologies AB
Lucid Holdings, LLC
TV Scientific Inc
Visarity Technologies GmbH
Tri-table Sp. z o.o.
GlobalWebIndex
Bababam
Realeyes OU
Digital East GmbH
dataXtrade GmbH
BidTheatre AB
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
advanced store GmbH
Imonomy
AdsWizz Inc.
Underdog Media LLC
Criteo SA
Teads France SAS
HyperTV Inc.
SITU8ED SA
BidMachine Inc.
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Webgains GmbH
Bidmatic Inc
The MediaGrid Inc.
Adelaide Metrics Inc
Hurra Communications GmbH
CASTOOLA D.O.O.
Epsilon
Fifty Technology Limited
Brand Metrics Sweden AB
Samsung Ads
Kiosked Ltd
GfK SE
REMAILME
Inskin Media LTD
Bucksense Inc
Adtelligent Inc.
Kochava Inc.
Adhese
Adloox SA
StackAdapt
Golden Bees
ShinyStat S.p.a.
Sqreem Technologies Private Limited
A Million Ads
A.Mob
mediarithmics SAS
Mars Media Group
Digital Squad
INIS sp. zo.o.
Nexx360
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Lotame Solutions, inc
MGID Inc.
Seznam.cz, a.s.
Cookie Market LTD
The Trade Desk
LinkedIn Ireland Unlimited Company
EXADS
Quadrant Global Pte Ltd
Questpass Sp. z o.o.
Epom Ltd.
Quantyoo GmbH & Co. KG
Query Click Limited
Artefact Deutschland GmbH
Improve Digital
Discover-Tech ltd
VGI CTV, Inc
InsurAds Technologies SA.
Bertelsmann Data Service GmbH
Notify
Knorex
Permutive Technologies, Inc.
adhood.com
CIBLECLIC
Comcast International France SAS
SheMedia, LLC
Taboola Europe Limited
Nativo, Inc.
Localsensor B.V.
ADITION (Virtual Minds GmbH)
adbalancer Werbeagentur GmbH
Cuebiq
Habu
Extreme Reach, Inc
Hashtag Labs Inc.
Teroa S.A.
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
NetSuccess, s.r.o.
Rakuten Marketing LLC
Onnetwork Sp. z o.o.
Schober Information Group Deutschland GmbH
Amnet GmbH
Telecoming S.A.
FRVR Limited
Playwire LLC
MiQ Digital Ltd
Cloud Technologies S.A.
TAPTAP Digital SL
LiquidM Technology GmbH
PRECISO SRL
Triple13 Ltd
GroupM UK Limited
iProspect GmbH
Blingby LLC
ADventori SAS
ConnectAd Realtime GmbH
Publicis Media GmbH
B2B Media Group GmbH
TabMo SAS
Terminus Software Inc.
ArtChaos s.r.o.
1plusX AG
Channel Pilot Solutions GmbH
Samba TV UK Limited
XChange by SFBX®
Integral Ad Science, Inc.
Keymantics
Next Millennium Media INC
Claritas LLC
Bring! Labs AG
Jetpack Digital LLC
Sonic Odeeo ltd
Skimbit Ltd
Norstat AS
Sayollo Media LTD
Roku Advertising Services
Ogury Ltd.
Meetrics GmbH
Converge-Digital
Mobility-Ads GmbH
Arcspire Limited
Kwanko
Clinch Labs LTD
Baidu USA
ID5 Technology Ltd
Snapsort Inc., operating as Sortable
Convo Ink
AUDIOMOB LTD
Mediavine, Inc.
Threedium
INBEV BELGIUM SRL
Targetspot Belgium SPRL
Newsroom AI Ltd
Brave People Ltd.
EASYmedia GmbH
Effiliation / Effinity
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
TargetVideo GmbH
AdQuiver Media SL
Bandsintown Amplified LLC
Bannernow, Inc.
digidip GmbH
Airnow Media Ltd
Nielsen Marketing Cloud
Ingenious Technologies AG
Somplo Ltd
MEDIAMETRIE
Playad Media Group AB
Xandr, Inc.
Comscore B.V.
Flexoffers.com, LLC
DeepIntent, Inc.
Sirdata
Amazon Advertising
Mobkoi Ltd
ShareThis, Inc
Browsi
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
plista GmbH
Timehop, Inc.
AAX LLC
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Seven Technologies S.L.
Rezonence Limited
Vidazoo Ltd
Publica LLC
Natexo Spain
Doceree UK Limited
CentralNic Poland sp. z o.o.
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
BLIINK SAS
Converto AG
Admo.tv (Clickon)
AdView
Smart Adserver
Sift Media, Inc
InMobi Pte Ltd
Media.net Advertising FZ-LLC
Appush Technologies
Seedtag Advertising S.L
VECTAURY
Hyper LLC
xpln.ai SAS
Bombora Inc.
Automattic Ads
Beaconspark Ltd
Cavai AS & UK
Index Exchange, Inc.
Roq.ad Inc.
Mobfox US LLC
Bidtellect, Inc
AdTiming Technology Company Limited
Apester Ltd
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH
RTB House S.A.
Listonic Sp. z o.o.
Placense Ltd
CleverPush GmbH
Internet BillBoard a.s.
Azerion Holding B.V.
Solution coupons
LiveIntent Inc.
Impact Tech Inc.
Maiden Marketing Pte Ltd
Market Resource Partners LLC
Content Ignite
Quality Media Network GmbH
QUARTER MEDIA GmbH
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
GumGum, Inc.
Cazamba Serviços de Internet Ltda
TMT Digital Inc
Welect GmbH
SunMedia
Adtriba GmbH
wetter.com GmbH
Covatic Ltd
DoubleVerify Inc.​
SoundCast
Snigel Web Services Limited
INFINIA MOBILE S.L.
Synkd Ltd.
Pure Local Media GmbH
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
AudienceRun corp
DIGITEKA Technologies
TrueData Solutions, Inc.
adWMG
Happydemics
Delta Projects AB
MPX GmbH
MetrixLab Nederland B.V.
lead alliance GmbH
Caroda s.r.o.
crossvertise GmbH
Basis Global Technologies, Inc.
mainADV Srl
GDMServices, Inc. d/b/a Bidmind
Papirfly AS
Online Advertising Network Sp. z o.o.
LifeStreet Corporation
Fandom, Inc.
ADman Interactive SLU
Meson Mediation LLC
Gamesight Inc
umlaut communication gmbh
Better Ads GmbH
ADUX
Readpeak Oy
Audienzz AG
SoD ScreenOnDemand GmbH
zillian sa
ADMAX
Semasio GmbH
Signal Digital Inc.
Adsolutions BV
Disqus
Luna Media Group LLC
Emerse Sverige AB
Smaato, Inc.
Adobe Advertising Cloud
Blockthrough, Inc.
Salesforce.com, Inc.
Strossle International AB
IVO Media Ltd
Pubfinity LLC
GeoProve Limited
Insticator, Inc.
SPORTORITY UK LTD
THE LINEA 1 MKT SL
Eulerian Technologies
Opti Digital SAS
Go.pl sp. z o.o.
Avantis Video Ltd
VLYBY Digital GmbH
ORANGE CLICK MEDIA & COMMERCE LTD
Truvid Inc.
Vidoomy Media SL
Lifesight Pte. Ltd.
Viznet
Simplifi Holdings Inc
diva-e products
Prebid.org
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Dianomi PLC
PubMatic, Inc
CHEQ AI TECHNOLOGIES
TypeA Holdings Ltd
Adex (Virtual Minds GmbH)
Ziff Davis LLC
OnAudience Ltd
Aniview LTD
Adpone SL
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Adevinta Spain S.L.U.
Samba TV, Inc.
adQuery
Traffective GmbH
SublimeSkinz - Adledge
Kameleoon SAS
Adkernel LLC
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
LiveRamp
Showheroes SE
smartclip Europe GmbH
Adxperience SAS
Ströer SSP GmbH (DSP)
Accorp Sp. z o.o.
Lupon Media
Ströer Digital Media GmbH
Tapjoy, Inc.
The Kantar Group Limited
Beachfront Media LLC
Near Intelligence Pte. Ltd.
Relay42 Netherlands B.V.
Alphalyr SAS
XAD spoteffects GmbH
agof studies
Ensighten
glomex GmbH
adsquare GmbH
AddApptr GmbH
MyTraffic
Crowdy News Ltd
uppr GmbH
Italiaonline S.p.A.
Tredia Solutions SL
Adssets AB
Triapodi Ltd.
AuDigent
Pelmorex Corp.
PIA Advertising GmbH
Betgenius Ltd
Marfeel Solutions, SL
iPROM
SpearAd GmbH
YouGov
Attributy
KUPONA GmbH
BidBerry SRL
42 Ads GmbH
Jaduda GmbH
Livewrapped AB
dpa-infocom GmbH
Nativery Srl
Opt Out Advertising B.V.
6Sense Insights, Inc.
Kairion GmbH
Between Exchange
United Internet Media GmbH
Dentsu London Limited
SMADEX, S.L.U.
Magnite CTV, Inc.
Open Web Technologies Ltd
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
Evolution Technologies Inc.
Eyeota Pte Ltd
Platform161 B.V.
adality GmbH
Global Media Group Services Limited
OpenX
SMARTSTREAM.TV GmbH
MADVERTISE MEDIA
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Videobyte Inc
Jivox Corporation
Adtarget Teknoloji A.S.
MediaMath, Inc.
Pexi B.V.
Sonares GmbH
PIXFUTURE MEDIA INC.
Permodo GmbH
Mindlytix SAS
MISSENA
Konodrac S.L.
Dailymotion SA
FeedAd GmbH
TF1 PUBLICITE
HUAWEI Ads
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Yahoo EMEA Limited
Justpremium BV
One Tech Group GmbH
NAG SA
ADWAYS SAS
belboon GmbH
RevJet
Protected Media LTD
OnProspects Ltd
Zeta Global
Advisible AB
ACTV8, Inc.
ADFI MEDIA SL
NEURAL.ONE
Neustar, Inc., a TransUnion company
Reignn Platform Ltd
Monet Engine Inc
Ermes
BSmartData GmbH
TIMEONE PERFORMANCE
EXOCLICK, S.L.
ARMIS SAS
communicationAds GmbH & Co. KG
The Reach Group GmbH
INNITY
Offerista Group GmbH
Smart Analytics SL
7Hops.com Inc. (ZergNet)
ad6media
Spoods GmbH
AiCreo S.r.l.
Ströer SSP GmbH (SSP)
usemax advertisement (Emego GmbH)
AA INTERNET-MEDIA Ltd
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
CITISERVI EUROPE, S.L.
Wagawin GmbH
Venatus Media Limited
Rockerbox, Inc
Gemius SA
Firstlead GmbH (ADCELL)
zeotap GmbH
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
JS Web Production
Project Agora Ltd
AudienceProject Aps
travel audience GmbH
Adludio Ltd.
INVIBES GROUP
Frameplay Corporation
VOLPI IMMOBILIER
Radio Net Media Limited
Exit Bee Limited
Outbrain UK Ltd
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
Njuice AB
Experian Limited
NextRoll, Inc.
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited)
Goldbach Group AG
GeoEdge
Appier PTE Ltd
video intelligence AG
TX Group AG
Microsoft Advertising
Adnuntius AS
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Agate Systems Limited
VUUKLE DMCC
VIADS ADVERTISING S.L.
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Seeding Alliance GmbH
bam! interactive marketing GmbH
ucfunnel Co., Ltd.
Hillside (Sports) GP Limited
Smart Traffik
admetrics GmbH
Fyber
Dentsu A/S
Playhill Limited
Kargo Global Inc.
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Turk Telekom
vitrado GmbH
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Yieldlab (Virtual Minds GmbH)
M32 Connect Inc
Adrino Mobile Sp. z o.o.
Telefonica de España S.A.U
Viafoura Inc.
EDGE NPD Sp. z o.o.
Jellyfish France
Nano Interactive Group Ltd.
ADYOULIKE SA
FUNKE Digital GmbH
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
TOPBOX Inc.
McCann Discipline LTD
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Audiencerate LTD
UberMedia, Inc.
Blue
Media16 ltd
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
onlineumfragen.com GmbH
EASY Marketing GmbH
twiago GmbH
Mirando GmbH & Co KG
ADSOCY
Arpeely Ltd.
Verasity Limited
Audiohook Corporation
Vibrant Media Limited
Anzu Virtual Reality LTD
Hubvisor
retailAds GmbH & Co. KG
Silverbullet Data Services Group
AdSpirit GmbH
Avocet Systems Limited
1000mercis (Numberly)
Programatica de publicidad S.L.
Online Solution
Fido S.r.l
Adikteev
Zoomd Ltd.
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
BIDSWITCH GmbH
AntVoice
EMX Digital, Inc.
Adnami Aps
AdGear Technologies, Inc.
HUMAN
SINGLESPOT SAS
Audience Network
Opera Software Ireland Limited
Captify Technologies Limited
WebAds B.V
adbility media GmbH
Hearts and Science München GmbH
Adomik
Unblockia SL
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


Postbus 709
Zwolle, 8000AS
NL

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/brasserieharkema.nl/annualRequestSummary regarding brasserieharkema.nlEmail:
[email protected]