Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.brasserieharkema.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Bras H.

Over ons privacybeleid

Bras H geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bras H. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Bras H. wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://www.brasserieharkema.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bras H verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Bras H. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Bras H
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
E [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Michelle de Waard

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Brasserieharkema.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Brasserieharkema.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Brasserieharkema.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Brasserieharkema.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Brasserieharkema.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brasserieharkema.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Brasserieharkema.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brasserieharkema.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Brasserieharkema.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Brasserieharkema.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Brasserieharkema.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Brasserieharkema.nl. Brasserieharkema.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Brasserieharkema.nl.

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

brasserieharkema.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
__utmt_eNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
__utmt_fNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
__utmtNecessaryUsed to throttle the speed of requests to the server.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
GED_PLAYLIST_ACTIVITYPreferencesUsed to track activity related to embeded YoutTube videos
SL_wptGlobTipTmpPreferences
SL_GWPT_Show_Hide_tmpPreferences
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.1440 min
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
__utmbStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmzStatisticsCollects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.
__utmcStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmaStatisticsCollects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
__utmdStatisticsUsed by Google Analytics to track your activity on a website.
_gidStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
_gatStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

 

 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Sublime
SublimeSkinz - Adledge
Amobee Inc.
Appier PTE Ltd
Opti Digital SAS
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
Adventure Media
N Technologies Inc.
Ziff Davis LLC
MGID Inc.
AdColony, Inc.
Protected Media LTD
Onesoon Limited t/a Adalyser
Spoods GmbH
Sovrn Holdings Inc
MyTraffic
RevJet
Hillside (Sports) GP Limited
ADSOCY
Bidtellect, Inc
EMX Digital LLC
ad6media
The Kantar Group Limited
DeepIntent, Inc.
I.R.V. D.O.O.
NETILUM (AFFILAE)
REMAILME
Criteo SA
Teemo SA
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Unacast Inc.
Ströer SSP GmbH (DSP)
Commanders Act
Innovid Inc.
GlobalWebIndex
Duration Media, LLC.
Bucksense Inc
Vidoomy Media SL
Pinpoll GmbH
Yieldlove GmbH
smartclip Europe GmbH
Media.net Advertising FZ-LLC
Tri-table Sp. z o.o.
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Parrable, Inc.
Rezonence Limited
Adludio Ltd.
Relevant Digital Oy
SMADEX, S.L.U.
MISSENA
Jetpack Digital LLC
communicationAds GmbH & Co. KG
Azerion Holding B.V.
Converto AG
Bandsintown Amplified LLC
Content Ignite
ADRENALEAD
MindTake Research GmbH
Bannernow, Inc.
SoD ScreenOnDemand GmbH
Smart Adserver
SMARTSTREAM.TV GmbH
Effiliation / Effinity
Axiom Media Connect
The Trade Desk
ADARA MEDIA UNLIMITED
1plusX AG
iPROM
Velocity Made Good LLC
VOLPI IMMOBILIER
VGI CTV, Inc
Ermes
Between Exchange
ViewPay
THE NEWCO S.R.L.
Artefact Deutschland GmbH
MNTN
Zoomd Ltd.
Adloox SA
Dynamic 1001 GmbH
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
ADSTOURS SAS
Arpeely Ltd.
Hyper LLC
plista GmbH
Integral Ad Science, Inc.
TrueData Solutions, Inc.
adMarketplace, Inc.
Smaato, Inc.
Rockerbox, Inc
Webgains GmbH
Placense Ltd
Crimtan Holdings Limited
BYTEDANCE PTE. LTD.
FUNKE Digital GmbH
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Crowdy News Ltd
Italiaonline S.p.A.
adhood.com
Epom Ltd.
SPORTORITY UK LTD
ShareThis, Inc
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
EASYmedia GmbH
NEXD
The Ozone Project Limited
Realeyes OU
Project Agora Ltd
M32 Connect Inc
Seeding Alliance GmbH
Mindlytix SAS
IPONWEB GmbH
ID5 Technology Ltd
On Device Research Limited
AuDigent
Go.pl sp. z o.o.
VLYBY Digital GmbH
ADCELL | Firstlead GmbH
Novatiq limited
Adssets AB
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
NoBid, Inc.
EDGE NPD Sp. z o.o.
Bababam
ConnectAd Realtime GmbH
Smartclip Hispania SL
ACTV8, Inc.
Magnite, Inc.
Outbrain UK Ltd
Weborama
MARKETPERF CORP
Inskin Media LTD
Converge-Digital
B2B Media Group GmbH
Sub2 Technologies Ltd
Cookie Market LTD
YieldLift LLC
Imonomy
Ströer Digital Media GmbH
Ströer SSP GmbH (SSP)
Hivestack Inc.
usemax advertisement (Emego GmbH)
InMobi Pte Ltd
Little Big Data sp. z o.o.
ADITION technologies GmbH
Underdog Media LLC
Samba TV, Inc.
admetrics GmbH
Salestring ApS
Better Ads GmbH
Digital East GmbH
BidMachine Inc.
Fandom, Inc.
Habu
KÖNIGSTEINER digital GmbH
The ADEX GmbH
Yieldlab AG
Cloud Technologies S.A.
SINGLESPOT SAS
Upwave Inc.
adsquare GmbH
AdsWizz Inc.
Amazon Advertising
Platform161 B.V.
Signal Digital Inc.
Triple13 Ltd
Liveintent Inc.
SheMedia, LLC
Roq.ad Inc.
IPSOS MORI UK LTD
LifeStreet Corporation
AdTheorent, Inc
LiquidM Technology GmbH
Beachfront Media LLC
ADFI MEDIA SL
Marfeel Solutions, SL
Blue Billywig BV
Performax.cz, s.r.o.
Livewrapped AB
AA INTERNET-MEDIA Ltd
eBay Inc
Njuice AB
Sift Media, Inc
Blis Media Limited
IQM CORPORATION
lead alliance GmbH
Sonobi, Inc
Hybrid Adtech GmbH
Audienzz AG
INIS sp. zo.o.
crossvertise GmbH
Skoiy
Snapsort Inc., operating as Sortable
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Sportradar AG
Kairion GmbH
dpa-infocom GmbH
Epsilon
Skaze
Media16 ltd
Quantcast
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Adelaide Metrics Inc
YOC AG
Showheroes SE
Telecoming S.A.
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
LeadsRx, Inc.
BLIINK SAS
Adtriba GmbH
Adkernel LLC
KUPONA GmbH
Madington
Ve Global UK Limited
Contact Impact GmbH
Sqreem Technologies Private Limited
onlineumfragen.com GmbH
Snigel Web Services Limited
Wunderkind Corporation
NumberEight Technologies Ltd
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
SpearAd GmbH
Nano Interactive GmbH
Hybrid Theory
RDandX Group DMCC
Viznet
Offerista Group GmbH
Bannerflow AB
Solocal
Listonic Sp. z o.o.
Exit Bee Limited
EXADS
FRVR Limited
DIGITEKA Technologies
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Blingby LLC
MEDIAMETRIE
diva-e products
Mediakeys Platform
Terminus Software Inc.
TypeA Holdings Ltd
Ad Alliance GmbH
ARKHEUS
Aptivio Inc
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Discover-Tech ltd
Browsi
Telefonica de España S.A.U
Norstat AS
Pure Local Media GmbH
TX Group AG
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Nativo, Inc.
ShinyStat S.p.a.
Near Pte Ltd
Quality Media Network GmbH
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
BEINTOO SPA
HUMAN
TIMEONE PERFORMANCE
Dentsu Denmark A/S
ADUX
Impactify
Pubfinity LLC
Adomik
Revcontent, LLC
Clinch Labs LTD
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
adality GmbH
HyperTV Inc.
Publica LLC
Bertelsmann Data Service GmbH
Kargo Global Inc.
OpenWeb LTD
Neodata Group srl
Disqus
mainADV Srl
Experian Limited
AudienceRun corp
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Jampp LTD
Dailymotion SA
Captify Technologies Limited
Location Sciences AI Ltd.
MiQ
Internet BillBoard a.s.
Gamoshi Ltd
Cint AB
Caroda s.r.o.
StackAdapt
Mirando GmbH & Co KG
Mobility-Ads GmbH
Maiden Marketing Pte Ltd
Persona.ly
Videobyte Inc
Neustar, Inc., a TransUnion company
INBEV BELGIUM SRL
TV Scientific Inc
AdSpirit GmbH
BidTheatre AB
NextRoll, Inc.
Sojern, Inc.
Vidazoo Ltd
JS Web Production
Piano Software Inc
Cluep LLC
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Hubvisor
Unruly Group Ltd
Better Banners A/S
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
ETARGET SE
Unblockia SL
Audience Network
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
152 Media LLC
Zemanta, Inc.
Jaduda GmbH
Next Media SRL
Maximus Live LLC
TV SQUARED LIMITED
Octaive Ltd.
Knorex
Brandcom.inc AS
Hashtag Labs Inc.
Evorra Ltd
umlaut communication gmbh
OneFootball GmbH
GeistM Technologies LTD
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Glimpse Protocol Limited
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Click Tech Limited
Golden Bees
Ezoic Inc.
Basis Global Technologies, Inc.
Adevinta Spain S.L.U.
Adxperience SAS
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Verve Group Europe GmbH
Fifty Technology Limited
Index Exchange, Inc.
AerServ LLC
Channel Pilot Solutions GmbH
Taboola Europe Limited
7Hops.com Inc. (ZergNet)
BILENDI SA
SelectMedia International LTD
Vibrant Media Limited
UberMedia, Inc.
: Tappx
Monet Engine Inc
GroupM UK Limited
Localsensor B.V.
AirGrid LTD
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Justpremium BV
Fusio by S4M
Fyber
Fido S.r.l
Fiducia DLT Limited
SoundCast
agof studies
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
Improve Digital
Proxi.cloud sp. z.o.o
One Planet Only
uppr GmbH
Passendo Aps
Mediavine, Inc.
Simplifi Holdings Inc
adnanny.com SLU
socoto gmbh & co. kg
Yahoo EMEA Limited
Admixer EU GmbH
Mobsuccess
MediaMath, Inc.
Sharethrough, Inc
Teads
CAKE Software, Inc.
MUSO TNT LIMITED
Dentsu London Limited
adrule mobile GmbH
Nielsen Marketing Cloud
Targetspot Belgium SPRL
6Sense Insights, Inc.
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
Avocet Systems Limited
PIXIMEDIA SAS
AcuityAds Inc.
Octave IP Limited
WhatRocks Inc.
Dataseat Ltd
Dianomi PLC
GADSME
Telefonica Moviles España S.A.U
Mobilewalla, Inc.
Relay42 Netherlands B.V.
Solution coupons
INNITY
ONEcount
vitrado GmbH
Acxiom
Frameplay Corporation
cynapsis interactive GmbH
Flashtalking, Inc.
Accorp Sp. z o.o.
Justtag Sp. z o.o.
ADMAX
Smart Traffik
Radio Net Media Limited
Publicis Media GmbH
OnAudience Ltd
Lotame Solutions, inc
Permodo GmbH
Yieldmo, Inc.
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
Natexo Spain
Samba TV UK Limited
Opinary GmbH
SunMedia
Wagawin GmbH
Brave People Ltd.
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Jellyfish France
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Truvid Inc.
Query Click Limited
ShowHeroes SRL
TargetVideo GmbH
Realytics
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Pulse Innovations Limited
Pexi B.V.
Traffective GmbH
VUUKLE DMCC
BIDSWITCH GmbH
Newsroom AI Ltd
Teavaro
Sizmek by Amazon
AudienceProject Aps
Adnami Aps
Synkd Ltd.
TOPBOX Inc.
ID Ward Ltd
Nubo LTD
SpotX, Inc
AdGear Technologies, Inc.
Moloco, Inc.
TMT Digital Inc
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
The Procter & Gamble Company
Programatica de publicidad S.L.
Admo.tv (Clickon)
Onnetwork Sp. z o.o.
Cavai AS & UK
adWMG
Welect GmbH
Avantis Video Ltd
Ketchup Adv Spa
Digital Squad
Next Millennium Media INC
LoopMe Limited
Audiencerate LTD
42 Ads GmbH
NEORY GmbH
NEURAL.ONE
BeeswaxIO Corporation
McCann Discipline LTD
BusinessClick
Beaconspark Ltd
Collective Europe Ltd.
Ensighten
INFINIA MOBILE S.L.
Powerspace
Netpoint Media GmbH
Comscore B.V.
Silverbullet Data Services Group
ArtChaos s.r.o.
Roku Advertising Services
Playhill Limited
XChange by SFBX®
retailAds GmbH & Co. KG
Sonic Odeeo ltd
Betgenius Ltd
Vidstart LTD
TabMo SAS
Alliance Gravity Data Media
Kiosked Ltd
Schober Information Group Deutschland GmbH
VECTAURY
Brand Advance Ltd
Nielsen International SA
THE LINEA 1 MKT SL
Jivox Corporation
Gamned
Bidstack Limited
Unilever Polska sp. z o.o.
Lifesight Pte. Ltd.
Kubient Inc.
Publisher First, Inc.
Tangoo S.R.L.
OnProspects Ltd
Ogury Ltd.
Audience Solutions S.A.
Reignn Platform Ltd
ADWAYS SAS
glomex GmbH
optimise-it GmbH
Keymantics
GfK SE
FeedAd GmbH
Clipr
Botman Networks (P) Ltd
LiveRamp, Inc.
Eyeota Pte Ltd
digitalAudience
Magnite CTV, Inc.
SpringServe, LLC
DEFINE MEDIA GMBH
Pelmorex Corp.
A.Mob
VRTCAL Markets Inc
AAX LLC
travel audience GmbH
BritePool Inc
Kameleoon SAS
AUDIOMOB LTD
Stream Eye OOD
Sirdata
Blockthrough, Inc.
Viewdeos 2015 LTD
Samsung Ads
Kertil Iberia SL
AddApptr GmbH
GeoEdge
3Q nexx GmbH
Noster Finance S.L.
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Oracle Data Cloud
GP One GmbH
BeOp
VIADS ADVERTISING S.L.
Emerse Sverige AB
OpenX
PulsePoint, Inc.
Permutive Limited
Anzu Virtual Reality LTD
Alphalyr SAS
Brand Metrics Sweden AB
Kochava Inc.
Aniview LTD
PubWise, LLLP
Footballco Media Limited
Adserve.zone / Artworx AS
Adform
360e-com Sp. z o.o.
Allegro.pl
Seven Technologies S.L.
Covatic Ltd
IVO Media Ltd
Seedtag Advertising S.L
Mobile Professionals BV / Sage+Archer BV
Bounce Commerce GmbH
adbility media GmbH
Sayollo Media LTD
Widespace AB
Tapjoy, Inc.
AWIN AG
Confiant Inc.
Permutive Technologies, Inc.
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
QUARTER MEDIA GmbH
Gamesight Inc
Gemius SA
Adhese
Market Resource Partners LLC
Kwanko
Mars Media Group
Media Square
PML Innovative Media
QuantumCast digital GmbH
Luna Media Group LLC
Resono B.V.
Score Media Group GmbH & Co. KG
Online Advertising Network Sp. z o.o.
netzeffekt GmbH
C WIRE AG
Blue
Bring! Labs AG
Oracle Data Cloud - Moat
NetSuccess, s.r.o.
Wizaly
United Internet Media GmbH
Blue Media Services LTDA
WebAds B.V
AdQuiver Media SL
Apester Ltd
ucfunnel Co., Ltd.
Quantyoo GmbH & Co. KG
adQuery
Mars Inc.
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
Aarki, Inc.
CASTOOLA D.O.O.
audio content & control GmbH
DNA-I.COM
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
giosg.com Oy
RTB House S.A.
1000mercis (Numberly)
SPEAKOL DMCC
BRICKS
zillian sa
advanced store GmbH
twiago GmbH
AdTiming Technology Company Limited
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
MobileFuse LLC
Playrcart Limited
ADventori SAS
33Across
INFOnline GmbH
Triton Digital Canada Inc.
Adtelligent Inc.
Timehop, Inc.
PRECISO SRL
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Extreme Reach, Inc
Mobfox US LLC
One Tech Group GmbH
Global Media Group Services Limited
Adpone SL
Venatus Media Limited
INVIDI technologies AB
Arrivalist Co
InsurAds Technologies SA.
HUAWEI Ads
Cuebiq
Celtra, Inc.
Clipcentric, Inc.
Deutsche Post AG
Adnuntius AS
A Million Ads Ltd
Polar Mobile Group Inc.
GeoProve Limited
Adlane LTD
Visarity Technologies GmbH
Pixalate, Inc.
Seznam.cz, a.s.
belboon GmbH
Adsonica
Ein Rad AB
The Reach Group GmbH
dataXtrade GmbH
Objective Partners BV
adbalancer Werbeagentur GmbH
Pressboard Media Inc
PIA Advertising GmbH
zeotap GmbH
Marfeel Solutions, SL (Compass)
TreSensa Technologies, Inc.
Kayzen
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Eulerian Technologies
Smile Wanted Group
Notify
Insticator, Inc.
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
BidBerry SRL
Hearts and Science München GmbH
Adverticum cPlc.
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Bombora Inc.
Factor Eleven GmbH
Unruly Group LLC
Teroa S.A.
Connatix Native Exchange Inc.
INVIBES GROUP
DistroScale, Inc.
EXOCLICK, S.L.
Baidu USA
Comcast International France SAS
Threedium
bam! interactive marketing GmbH
UniCredit S.p.A.
Hurra Communications GmbH
Mobkoi Ltd
Google Advertising Products
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Ingenious Technologies AG
digidip GmbH
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
DoubleVerify Inc.​
Delta Projects AB
Bigabid Media ltd
Demandbase, Inc.
SmartyAds Inc.
Telefonica Audiovisual Digital S.L
Arkeero
Dentsu Italia SpA
Somplo Ltd
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
AntVoice
Adobe Advertising Cloud
Impact Tech Inc.
Strossle International AB
WAM Group Ltd, t/a Admix
Online Solution
Liftoff Mobile, Inc.
Brid Video DOO
PubMatic, Inc.
Mediasmart Mobile S.L.
Rich Audience Technologies SL
Reveal Mobile Inc
Flexoffers.com, LLC
AdDefend GmbH
Airnow Media Ltd
Onfocus (Adagio)
ADYOULIKE SA
Impact+
Dynata LLC
Lucid Holdings, LLC
Evolution Technologies Inc.
Adikteev
Xandr, Inc.
Rebold Marketing & Communication SLU
Zeta Global
BSmartData GmbH
Advisible AB
wetter.com GmbH
TripleLift, Inc.
MADVERTISE MEDIA
Readpeak Oy
Arcspire Limited
Adtarget Medya A.S.
Sirdata Cookieless
iProspect GmbH
Questpass Sp. z o.o.
Audiencevalue Pte Ltd
Magnite, Inc. (Outstream)
Optomaton UG
Automattic Ads
Adsolutions BV
Doceree UK Limited
remerge GmbH
OneTag Limited
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Prebid.org
Rakuten Marketing LLC
Smartology Limited
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Otto (GmbH & Co KG)
CIBLECLIC
ADman Interactive SLU
Konodrac S.L.
Adrino Mobile Sp. z o.o.
video intelligence AG
Semasio GmbH
Triapodi Ltd.
GumGum, Inc.
DynAdmic
EASY Marketing GmbH
Nexx360
mediarithmics SAS
Exactag GmbH
Carbon (AI) Limited
The MediaGrid Inc.
Opt Out Advertising B.V.
Kairos Fire
YouGov
Amnet GmbH
CITISERVI EUROPE, S.L.
Seenthis AB
PROXISTORE
Goldbach Group AG
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
AdView
BCOVERY SAS
Skimbit Ltd
emetriq GmbH
Salesforce.com, Inc.
SITU8ED SA
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Eskimi
Good-Loop Ltd
Adverty AB (publ)
Meetrics GmbH
ARMIS SAS
RevX
TAPTAP Digital SL
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


Postbus 709
Zwolle, 8000AS
NL

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/brasserieharkema.nl/annualRequestSummary regarding brasserieharkema.nlEmail:
[email protected]